処方箋を出すので薬局でもらってください

処方箋を出すので薬局でもらってください

【基本】

処方箋を出すので薬局でもらってください
男性 女性
ออกใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยานะครับ ออกใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยานะค่ะ
オーク バイ サン ヤー パイ ラップ ヤー ティー ラーン カーイ ヤー ナ クラップ オーク バイ サン ヤー パイ ラップ ヤー ティー ラーン カーイ ヤー ナ カ

【単語情報】

オーク ออก ⇒ 出す

バイ ใบ ⇒ 紙

サン สั่ง ⇒ 注文する、命令する

ヤー ยา ⇒ 薬

バイ サン ヤー ใบสั่งยา ⇒ 処方箋
長いタイ単語の覚え方参照

パイ ไป ⇒ 行く

ラップ รับ ⇒ 受け取る

ティー ที่ ⇒ ~で
タイ語のティーは2つある~ティーที่の使い方とティーทีとの違い~参照

ラーン カーイ ヤー ร้านขายยา ⇒ 薬局

【活用】

処方箋を出すので薬局でもらってください 
ออกใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยานะครับ
オーク バイ サン ヤー パイ ラップ ヤー ティー ラーン カーイ ヤー ナ クラップ

どこにありますか? 
อยู่ที่ไหนนะ
ユー ティー ナイ ナ

【解説】

薬の種類についてはこれは熱を下げる薬ですも参照ください。

薬関連のタイ語については、以下もご覧いただければと思います。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

これは熱を下げる薬です

これは熱を下げる薬です

【基本】

これは熱を下げる薬です
男性 女性
นี่เป็นยาลดไข้ครับ นี่เป็นยาลดไข้ค่ะ
ニー ペン ヤー ロット カイ クラップ ニー ペン ヤー ロット カイ カ

【単語情報】

ニー นี่ ⇒ これ
「これ」を表す2つのニーนี่とนี้の違い参照

ペン เป็น ⇒ ※ペンเป็น(PEN)の使い方参照

ヤー ยา ⇒ 薬

ロッ ลด ⇒ 減らす

カイ ไข้ ⇒ 熱

【活用】

これは炎症を抑える薬です 
นี่เป็นยาแก้อักเสบ
ニー ペン ヤー ゲー アクセープ

粉薬はありますか 
มียาผงไหม
ミー ヤー ポン マイ

【解説】

薬には様々な形態、種類があります。

薬の形

 • 錠剤 ⇒ ヤー メッ ยาเม็ด
 • カプセル ⇒ ヤー ケープ セン ยาแคปซูล
 • 粉薬 ⇒ ヤー ポン ยาผง
 • 水薬 ⇒ ヤー ナームยานํ้า
 • 軟膏 ⇒ ヤー キー プーン ยาขี้ผึ้ง
 • 目薬 ⇒ ヤー ヨーッ ターยาหยอดตา
 • 座薬 ⇒ ヤー ネップ ยาเหน็บ
 • 点鼻薬 ⇒ ヤー ヨーッ ジャムーク ยาหยอดจมูก

薬の種類

 • 風邪薬 ⇒ ヤー ゲー ワッ ยาแก้หวัด
 • 解熱剤 ⇒ ヤー ロッ カイ ยาลดไข้
 • 咳止め ⇒ ヤー ゲー アイ ยาแก้ไอ
 • 下痢止め ⇒ ヤー ゲー トーン シア ยาแก้ท้องเสีย
 • 吐き気止め ⇒ ヤー ゲー グルーン サイ ยาแก้คลื่นไส้
 • 酔い止め(乗り物) ⇒ ヤー ゲー マオ ロッ ยาแก้เมารถ
 • 制酸薬(胃腸薬) ⇒ ヤー ロッ グロッ ยาลดกรด
 • 抗生物質 ⇒ ヤー パティチーワナ ยาปฏิชีวนะ

薬の名前と聞くと難しそうな印象がありますが、基本的には{ヤー}の後に{ゲー}や{ロッ}が来ています。

ヤー ⇒ 薬

ゲー ⇒ 癒す、治す

ロッ ⇒ 減らす

さらにその後に、病気の症状を入れれば、それで薬の名前が出来上がります。

薬関連のタイ語については、以下もご覧いただければと思います。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

よく眠れるような薬をください

よく眠れるような薬をください

【基本】

よく眠れるような薬をください
男性 女性
ขอยาแบบทำให้หลับได้ดีขึ้นครับ ขอยาแบบทำให้หลับได้ดีขึ้นค่ะ
コー ヤー ベープ タム ハイ ラップ ダイ ディー クン クラップ コー ヤー ベープ タム ハイ ラップ ダイ ディー クン カ

【単語情報】

コー ขอ ⇒ ~をください

ヤー ยา ⇒ 薬

ベープ แบบ ⇒ ~のような

タムハイ ทำให้ ⇒ ~させる
ハイให้の使い方とタイ語の使役について参照

ラップ หลับ ⇒ 眠る
タイ語で「寝る」と「眠る」は違う!ノーンนอนとラップหลับの使い分け参照

ダイ ได้ ⇒ できる

ディー ดี ⇒ 良い

クン ขึ้น ⇒ 上がる

ディー クン ดีขึ้น ⇒ 良くなる

【活用】

よく眠れるような薬をください 
ขอยาแบบทำให้หลับได้ดีขึ้นค่ะ
コー ヤー ベープ タム ハイ ラップ ダイ ディー クン カ

睡眠薬がほしいの? 
อยากได้ยานอนหลับหรอ
ヤーク ダイ ヤー ノーン ラップ ロー

【解説】

睡眠薬はタイ語で{ヤーノーンラップ ยานอนหลับ}と言います。

そのままですね。

日本同様、睡眠薬を薬局で購入することはできないので、病院できちんと処方してもらいましょう。

薬関連のタイ語については、以下もご覧いただければと思います。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

薬を飲んでからお酒を飲んでもいいですか?

薬を飲んでからお酒を飲んでもいいですか?

【基本】

薬を飲んでからお酒を飲んでもいいですか?
男性 女性
กินยาแล้วดื่มเหล้าได้ไหมครับ กินยาแล้วดื่มเหล้าได้ไหมคะ
キン ヤー レーオ ドゥーム ラオ ダイ マイ クラップ キン ヤー レーオ ドゥーム ラオ ダイ マイ カ

【単語情報】

キン กิน ⇒ 食べる

ヤー ยา ⇒ 薬

レーオ แล้ว ⇒ それから
【助動詞】完了を表すแล้วレーオ参照

ドゥーム ดื่ม ⇒ 飲む

ラオ เหล้า ⇒ 酒、アルコール

ダイマイ ได้ไหม ⇒ いいですか?

【活用】

薬飲んでから酒飲んでも大丈夫? 
กินยาแล้วดื่มเหล้าได้ไหม
キン ヤー レーオ ドゥーム ラオ ダイ マイ

あなたは大丈夫だと思ってるの? 
แล้วคุณคิดว่าได้หรอ
レオ クン キッ ワー ダイ ロー

【解説】

基本的なタイ語表現ですが、

食べる ⇒ キン กิน

飲む ⇒ ドゥーム ดื่ม

となります。

しかし、「飲む」に対して{ドゥーム}の代わりに{キン}を使う方も多いため、実質「食べる」も「飲む」も{キン}1語で補えます。

薬関連のタイ語については、以下もご覧いただければと思います。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

1日3回食後に服用してください

1日3回食後に服用してください

【基本】

1日3回食後に服用してください
男性 女性
รับประทานยาวันละ3ครั้งหลังอาหารครับ รับประทานยาวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะ
ラップ プラターン ヤー ワン ラ サーム クラン ラン アーハーン クラップ ラップ プラターン ヤー ワン ラ サーム クラン ラン アーハーン カ

【単語情報】

ラップ プラターン รับประทาน ⇒ 食べる、摂取する、服用する

ヤー ยา ⇒ 薬

ワンวัน ⇒ 日

ラ ละ ⇒ ~につき

サーム クラン 3ครั้ง ⇒ 3回

ラン หลัง ⇒ 後で

アーハーン อาหาร ⇒ 食事

【活用】

1日2回、朝食と夕食の前に薬を飲んでね 
กินยาวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้ากับอาหารเย็นนะ
キン ヤー ワン ラ ソーン クラン ゴーン アーハーン チャオ ガップ アーハーン イェン ナ

もし忘れたらどうなるの? 
ถ้าลืมเป็นไงหรอ
ター ルーム ペン ガイ ロー

【解説】

~の前に ⇒ ゴーン ก่อน

~の後で ⇒ ラン หลัง

日常生活でもよく使う必須の表現ですね。

また、{ラッププラターン รับประทาน}は、「食べる」を表す{キン}の改まった表現なので、{キン}でも全く問題ありません。

しかし、この省略形である{ターン ทาน}は日常生活でも{キン}の代わりによく使われるため覚えておくべきでしょう。

薬関連のタイ語については、以下もご覧いただければと思います。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

眠くなるかもしれません

眠くなるかもしれません

【基本】

眠くなるかもしれません
男性 女性
อาจทำให้ง่วงได้ครับ อาจทำให้ง่วงได้ค่ะ
アーッ タム ハイ グアン ダイ クラップ アーッ タム ハイ グアン ダイ カ

【単語情報】

アーッ อาจ ⇒ 恐らく
多分・恐らく・ひょっとしたらはタイ語で?アージャ・コンジャ・ナージャの違い参照

タム ハイ ทำให้ ⇒ ~させる
ハイให้の使い方とタイ語の使役について参照

グアン ง่วง ⇒ 眠い
「眠い」はタイ語で何て言う?参照

ダイ ได้ ⇒ できる
ダイได้(DAI)の様々な使い方参照

【活用】

ひょっとしたら眠くなるかもしれないです 
อาจทำให้ง่วงได้ค่ะ
アーッ タム ハイ グアン ダイ カ

コーヒー飲んでもいいですよね? 
กินกาแฟได้ใช่ไหมครับ
キン カーフェー ダイ チャイ マイ クラップ

【解説】

薬関連のタイ語については、以下もご覧いただければと思います。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

アレルギーはありますか?

アレルギーはありますか?

【基本】

アレルギーはありますか?
男性 女性
มีแพ้อะไรบ้างครับ มีแพ้อะไรบ้างคะ
ミー ペー アライ バーン クラップ ミー ペー アライ バーン カ

【単語情報】

ミー มี ⇒ ある、持つ

ペー แพ้ ⇒ アレルギー

アライ อะไร ⇒ 何
疑問詞「อะไร(アライ)」~「何」の言い回し~参照

バーン บ้าง ⇒ 少しは、幾分

【活用】

アレルギーはありますか? 
มีแพ้อะไรบ้างครับ
ミー ペー アライ バーンクラップ

ペニシリンアレルギーです 
แพ้ยาเพนนิซิลิน
ペー ヤー ペーニシリン

【解説】

アレルギーについては、

卵アレルギーです

もご覧ください。

 

また、他に聞かれる可能性の高いセリフのタイ語は、以下も参照ください。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています

今何かの薬を服用していますか?

今何かの薬を服用していますか?

【基本】

今何かの薬を服用していますか?
男性 女性
มียาที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันไหมครับ มียาที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันไหมคะ
ミー ヤー ティー ガムラン チャイ ユー ナイ パチュバン マイクラップ ミー ヤー ティー ガムラン チャイ ユー ナイ パチュバン マイカ

【単語情報】

ミー มี ⇒ ある、持つ

ヤー ยา ⇒ 薬

ティー ที่ ⇒ 関係代名詞
タイ語のティーは2つある~ティーที่の使い方とティーทีとの違い~参照

ガムラン ~ ユー กำลัง~อยู่ ⇒ ~している最中
【助動詞】กำลัง~อยู่ ガムラン~ユー/進行形~している最中参照

チャイ ใช้ ⇒ 使う

ナイ ใน ⇒ 中

パチュバン ปัจจุบัน ⇒ 現在

マイ ไหม ⇒ ですか?

【活用】

今何かの薬を服用していますか? 
มียาที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันไหมครับ
ミー ヤー ティー ガムラン チャイ ユー ナイ パチュバン マイクラップ

サプリメントは飲んでますがが 
กินแต่อาหารเสริมค่ะ
キン テー アーハーン スーム カ

アーハーン スーム อาหารเสริม ⇒ サプリメント

【解説】

他に聞かれる可能性の高いセリフのタイ語は、以下も参照ください。

病院で使えるタイ語一覧へ戻る

 

こんな記事も読まれています